Themes

Israel National Trail – שביל ישראל

היכרות – מבחר נושאים הקשורים בהיכרות ראשונית בין אנשים

Time – זמן

זמן- מבחר נושאים הקשורים לזמן

Home – בית

בית – מבחר נושאים הקשורים בסביבת המגורים האישית והקהילתית

Acquaintance – היכרות

היכרות – מבחר נושאים הקשורים בהיכרות ראשונית בין אנשים

Family – משפחה

משפחה – מבחר נושאים הקשורים למשפחה, אחים ואחיות, יחסי הורים וילדים ועוד

Education – חינוך

חינוך – מבחר נושאים הקשורים בסוגים שונים של בתי ספר

ארגון התימות

התימות בעבריקל, בנויות על פי המודל של קוריקולום מערכתי, המציע קוריקולום פתוח, גמיש ומתפתח

כל תימה מוצעת בשלוש רמות מיומנות: מתחילים, בינונים ומתקדמים

סדר הפרקים בכל תימה מהווה ציר רעיוני מרכזי והשיעורים בכל פרק מציגים תת נושאים הנגזרים מתוך הנושאים המרכזיים

נושאי הפרקים בשלושת הרמות זהים, אך תוכנם שונה מבחינה רעיונית ולשונית בהתאם לרמה. לעיתים, תיתכן חפיפה תוכנית, אך במקרים אלו, יהיה הבדל באורך הטקסט או הקליפ, יתכן עיבוד קל ביותר ברמות המתחילים והבינוניים (בעיקר כדי להדגיש נושא לשוני מסויים) וכמובן במשימות הניתנות ללומדים

העובדה שנושאי הפרקים זהים בכל הרמות, מאפשרת את לימוד הפרק ברמות שונות במקביל, במקרים של כיתות הטרוגניות, ומאפשרת ללומדים לנוע בין הרמות במקרים שלתלמידים יש צורך לחזק נושא לשוני מסויים או אם ברצונם לאתגר את עצמם עם חומרים ברמת עברית גבוהה יותר

 התכנים והמשימות בתימה מזמנים למידה על פי
עקרונות הפדגוגיה של המאה 21: הלומד/ת במרכז , ליווי ולימוד יחידני וקבוצתי במקביל , שילוב טכנולוגיה ומיקסום תהליך הלמידה

 חמשת עקרונות לימוד שפה שניה של המאה 21: תקשורת, תרבות, קישוריות השוואה וקהילה סולם המיומנויות של אקטפל ורשימת ה “יכול לעשות” הכלולה בכל אחת מהרמות בתימה

הכוונה פדגוגית

:הפרקים בתימה כוללים

משחקים ותרגילים

קישורים לכלים דגיטלים חינמים שונים: דפי עבודה מקוונים, מחוללי משחקים ועוד

Links to no cost variety of digital tools: on line worksheets, game generators and more.

משימות

משימות כתיבה ודיבור המשקפות מצבים אותנטים בחיים האמיתיים

Writing and speaking assignments that reflect authentic situations encountered in “real life”.

אוצר לשוני

– Quizletקישורים ל
רשימות אוצר מילים‍ של החומרים הכלולים בכל פרק, הכוללות תרגילי חיזוק

Links to Quizlet – lists of the vocabulary of the included material, including enhancing exercises.

קטעי וידאו

קליפים קצרים אותנטים ממקורות שונים: תוכניות טלויזיה, פרסומות, רשתות חברתיות ועוד

Short authentic clips from various sources: T.V Shows, Commercials, Social media and more.

תמונות

מגוון תמונות של טקסטים קצרים (פתגמים, ציטוטים, הסברים וכו’) נופים, מוצרים ועוד

Writing and speaking assignments that reflect authentic situations encountered in “real life”.

טקסטים

מגוון טקסטים במשלבים שונים: פרוזה שירה, מאמרים, בלוגים ועוד

Variety of texts in different registers, for example; prose, poetry, articles, blogs and more.

דפי עבודה

שאלות פתוחות ותרגילים שונים לחיזוק הבנת הנקרא, אוצר מילים ותכנים דקדוקיים

Open questions and a variety of exercises to increase reading comprehension, vocabulary, and grammar.